بهینه سازی تصویر با resize و ارائه webp در nginx

بهینه سازی تصویر با resize و ارائه webp در nginx
بهینه سازی تصاویر سایت با یک روش تکنیکال و حرفه ای با تغییر فرمت تصاوی...